01 lutego 2024

Ważne zmiany w prawie, które weszły w życie od stycznia 2024 roku!

Ważniejsze zmiany w prawie, które wchodzą w życie od stycznia 2024 roku

 

- od stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa - z 23,50 zł do 27,70 zł. Natomiast od połowy roku, czyli od 1 lipca, minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie ulegną zwiększeniu - odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł;

 

- od stycznia 2024 r. gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych, który ma im zniwelować skutki inflacji i podwyżek energii. Tak jak poprzednio dodatek będzie nadal oparty o kryterium dochodowe, ale ma być wypłacany tylko za pół roku i powiększony o wskaźnik inflacji w 2022 r. To oznacza, że dla przeciętnego gospodarstwa domowego składającego się z dwóch do trzech osób dodatek wyniesie - 343,20 zł;

 

- od stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy wspierające odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, przedłużające funkcjonowanie mechanizmów cen maksymalnych prądu, gazu i ciepła. Oznacza to, że maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zostanie utrzymana na obecnym poziomie. Przepisy określają również mechanizm ubiegania się o rekompensaty przez przedsiębiorstwa energetyczne za ewentualne poniesione straty. Zamrożenie cen energii obejmie nie tylko gospodarstwa domowe czy instytucje publiczne, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa. Przepisy mają obowiązywać do końca czerwca 2024 r.;

 

- od stycznia 2024 roku obowiązuje znowelizowane Prawo o ruchu drogowym, które nakłada obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przez właściciela w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Polski lub dopuszczenia do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem UE lub sprowadzenia pojazdu na terytorium RP z państwa członkowskiego UE. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten został wydłużony do 90 dni, Niedopełnienie obowiązku zakończy się karą w wysokości nawet kilku tysięcy złotych, jeśli właściciel będzie zwlekał ze spełnieniem obowiązku;

 

- z początkiem 2024 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja przepisów o emeryturach pomostowych. W ubiegłym roku weszła w życie część znowelizowanych przepisów tej ustawy oraz z tym związane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Zmienione przepisy uchylają wygasający charakter emerytur pomostowych, wyłączają dodatek za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej i podwyższają roczny limit odliczenia od dochodu (w PIT) wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Co ważne, ustawa w art. 2 nowelizuje również Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzając szczególną regulację dotyczącą zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. To z kolei skutkuje tym, że sądy już od września 2023 roku na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy udzielają zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

 

- od stycznia 2024 r. piece niespełniające norm żadnej z klas, czyli tzw. kopciuchy, będą zabronione w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubelskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, śląskim i podkarpackim, przy czym ten zakaz dotyczy kotłów bezklasowych używanych od 5 do 10 lat od daty produkcji. Kara za niedostosowanie się do przepisów może wynieść nawet 5 tys. zł;

 

- od stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy dotyczące oświaty i szkolnictwa wyższego, przede wszystkim pojawia się perspektywa znacznego wzrostu wynagrodzeń o ok. 30 proc. Znacznie wzrośnie też kwota bazowa, która jest podstawą wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli możliwe, że wyniesie 5 176,02 zł. Nie wiadomo jeszcze, co z ustawą okołobudżetową, bo zawetował ją Prezydent, ale ani on, ani rząd nie przewiduje konieczności kolejnego zamrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Od stycznia 2024 roku zmieniły się też zasady naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami;

 

- w styczniu 2024 roku zaczęła obowiązywać ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Zakłada ona m.in. prowadzenie lombardów tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej, obowiązkową rejestrację w nowym systemie, nowe zasady zawierania umów pożyczek i surowe kary za naruszenie przepisów (nawet do 500 tys. zł). Jednym z elementów nowej regulacji, które mają pozwolić na lepszą ochronę, jest wprowadzenie kilkunastu obowiązkowych elementów umowy pożyczki, które muszą zostać przekazane klientowi przed jej podpisaniem;

 

- od stycznia 2024 roku ponownie mają zastosowanie przepisy o podatku minimalnym. To oznacza, że firmy zapłacą ten podatek po raz pierwszy w 2025 roku, jeśli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach);

 

- od stycznia 2024 roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z amortyzacji w okresie skróconym do odpowiednio 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości, co pozwoli zastosować stawkę amortyzacji wynoszącą nawet 20 proc. Firmy te skorzystają ze skrócenia okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do 5 albo 10 lat.

 

Szanowny Przedsiębiorco czy Konsumencie, jeśli jesteś zainteresowany być na bieżąco ze zmianami w prawie, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Linkedin

Facebook

Copyright 2023 © All Right Reserved by Kancelaria Adwokacka M. Kobic