Nota prawna

Niniejsza strona internetowa (dalej „Strona”) została przygotowana na zlecenie Kancelarii Adwokackiej Maciej Kobic. Wszelkie informacje zawarte na Stronie dostępne są nieodpłatnie. Strona nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja zamieszczona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zawartość i struktura Strony nie są chronione prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć jest dozwolone także bez zgody Kancelarii.

Strony i serwisy internetowe do których odnośniki znajdują się na Stronie zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały w tych stronach i serwisach zawarte, choć chętnie wyjaśni ich sens i znaczenie.

Treść korespondencji elektronicznej (włączając wszelkie załączniki) prowadzonej przez Kancelarię, jak i z Kancelarią jest poufna i prawnie chroniona, a odbiorcą może być jedynie jej adresat. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości dotyczącej Kancelarii prosimy o natychmiastowe poinformowanie nadawcy oraz usunięcie takiej wiadomości z Państwa systemu (wraz z wszelkimi załącznikami). Jakiekolwiek nieuprawnione rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie wiadomości dotyczących Kancelarii jest zabronione. Kancelaria nie wyraża zgody na skuteczne doręczanie drogą elektroniczną pism procesowych, administracyjnych oraz formalnych zawiadomień jakiegokolwiek rodzaju, jak również Kancelaria nie składa jakichkolwiek oświadczeń, zapewnień oraz nie udziela opinii (chyba, że zostało to wyraźnie uzgodnione uprzednio na piśmie). Wysłanie wiadomości przez Kancelarię  lub z domeny Kancelarii nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do uznania istnienia umocowania Kancelarii do podejmowania czynności w imieniu osób trzecich (o ile nie wynika to z umowy zawartej uprzednio na piśmie).