Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców – „prokura łączna niewłaściwa”

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców – „prokura łączna niewłaściwa”

 Z dniem 1 stycznia 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). 

Mocą nowej ustawy, dokonano zmiany Kodeksu cywilnego, w zakresie tzw. „prokury łącznej niewłaściwej”. Zgodnie z nowo dodanym art. 109(4) § 1(1) – prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy z 16 grudnia 2016 r., „bezpośrednim skutkiem projektowanych zmian będzie zwiększenie swobody udzielenia prokury przez przedsiębiorców (przez umożliwienie zastrzeżenia przy prokurze reprezentacji mieszanej), jak również przywrócenie pewności co do możliwości udzielania prokury umocowującej jedynie do współdziałania z członkiem organu zarządzającego (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej). Umożliwi to wpis takiej prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie stanowiło o skuteczności czynności prawnych dokonanych w ten sposób.”

Zmiana w tym zakresie wprowadzona w Kodeksie cywilnym wynika z faktu, że w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14, przyjęto, że niedopuszczalny jest wpis jednego prokurenta do rejestru przedsiębiorców w KRS z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki.

Propozycja zmian przepisów o prokurze zmierza do zapewnienia przedsiębiorcom możliwie pełnej swobody co do wyboru rodzaju prokury, także w wariancie prokury „mieszanej”, tj. przy współdziałaniu z prokurentem członka organu zarządzającego (wspólnika osobowej spółki handlowej).
W rezultacie zmian przedsiębiorcy będą mogli udzielić:
1)   prokury samoistnej (art. 109(4) § 1 k.c.);
2)   prokury łącznej upoważniającej tylko do działania z innym prokurentem (art. 109(4) § 1 k.c.);
3)   prokury łącznej, upoważniającej do działania z innym prokurentem, oraz dodatkowo z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 109(4) § 1 i § (1)1 k.c.);
4)   prokury swoiście łącznej, która upoważnia tylko do działania z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 109(4) § (1)1 k.c.).
Tym samym ustawodawca usankcjonował praktykę przedsiębiorców w zakresie tzw. prokury łącznej niewłaściwej, co należy pochwalić:)
http://www.korporacyjnie.pl/poprawa-otoczenia-prawnego-przedsiebiorcow-prokura-laczna-niewlasciwa/

Wyszukiwarka